KI COBBAERT – Bereslim BV

 1. Alle prijzen zijn exclusief de op het moment van levering toepasselijke belastingen en heffingen.
 2. De verkoper heeft het recht de overeengekomen prijs aan te passen en deze volledig bij de koper in rekening te brengen, indien er zich een wijziging van één of meer prijsfactoren heeft voorgedaan nadat de desbetreffende overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de schuldeiser.
 4. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Intresten (10 %) beginnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling te lopen vanaf de vervaldatum.
 5. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % met een minimum van 75.00 € verschuldigd zijn.
 6. Indien de factuur of de eraan ten grondslag liggende prestatie betwist wordt, dient zulks binnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven worden gemeld op straffe van verval.
 7. Het bedrag van schadevergoeding waartoe Bereslim bv kan worden aangesproken is steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaak en/of dienst, zelfs in geval van zware fout of opzet van (werknemers of medewerkers van) Bereslim bv. Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de klant en/of derden als gevolg van gebreken in door de leverancier geleverde zaken en/of diensten is Bereslim bv niet aansprakelijk zelfs niet als deze het gevolg is van opzet of grove schuld van (werknemers of medewerkers van) Bereslim bv.
 8. KI Cobbaert verleent geen garantie voor het behoud van de gezondheid van het geleverde sperma vanaf het vertrek op het productiebedrijf. Bereslim bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overbrengen van besmettelijke ziekten.
 9. In geval van betwisting wordt elk geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Oostende.
 10. De koper aanvaardt dat de verkopende partij onder geen enkel beding verantwoordelijk kan worden gesteld voor genetische afwijkingen in de geleverde goederen. De verkoper is dan ook niet verantwoordelijk voor de nadelen of de nadelige gevolgen die door dergelijke afwijkingen worden veroorzaakt.
 11. BelPi® sperma is strikt voor gebruik op het eigen bedrijf en uitsluitend voor de productie van dieren bestemd voor slachtdoeleinden en dus niet voor fokkerij doeleinden, met uitzondering van gecontracteerde BelPi® fokkers. Bij het niet naleven van deze clausule is een boete van 2.500€ verschuldigd per inbreuk.
 12. De eigen algemene voorwaarden primeren boven de algemene voorwaarden van de medecontractant